Algemene voorwaarden Skyflight

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

Organisatie: Gregory Lens “Skyflight.be”

Filmmaking & Photography

Goordijk 43 – 2930 Brasschaat

BTW-Nummer: BE0449392585                                            15 mei 2023

 

 1 – Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte opggesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Een opdracht kan ook mondeling met beide partijen afgesloten worden, en gelden de regels van de overeenkomst.

De algemene voorwaarden worden via link – mail – website – mobiele mail meegsetuurd en de klant wordt er van verwacht van deze gelezen te hebben. En is automatisch akkoord, tenzij de klant schriftelijk (of per mail) nadien reageerd.

Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.

Skyflight kan een deel van haar diensten behartigen door derden. Skyflight aanvaardt geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

Bij aanvaarding van een offerte, wordt aan de opdrachtgever, een voorschot van 35 % van de geoffreerde prijs te betalen aan Skyflight, met een minimum van € 100,-.

 2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Skyflight de opdrachtgever tijdig inlichten.

 3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Skyflight en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

 De opdrachtgever zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk, per fax of per email aan Skyflight doorgeven. Skyflight zal enkel communiceren met de bekende contacten die door de opdrachtgever zijn opgegeven. De opdrachtgever  zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.

 4 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

  1. Versie 1: Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  2. Versie 2: Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)
  3. Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.

 Als na 3de edit nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht aan 45€ per uur. Previews mogen niet worden verspreid en moeten door een klein team worden bekeken wat we van tevoren met Skyflight afspreken.

De klant zal ten laatste indien er een 4de edit plaats vindt de volledige factuur betalen. Skyflight zal de edit dan ook zo goed mogelijk afronden, volgens de vraag van de klant.

Skyflight zal na 3 weken 75€ per week aanrekenen, voor de extra ruimte die de files nemen in het programma op de harde schijf.

Indien de klant afziet van enige editting, na opname, kan de klant deze opnames verkrijgen, (voor eigen edit) tegen de opgestelde factuur te betalen + een extra 50% van het totaal factuur bedrag.

indien het factuur bedrag 350€ of lager is, wordt er een 350€ aangerekend. Of anders overeengekomen, indien de klant verkiest voor eigen edit.

 5 – Reis- en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,40 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur 25 euro per uur.

 6 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan de muziekaanbieder(s). Skyflight kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven. De verantwoordelijkheid van de rechten blijven bij Skyflight.

Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald, van 20€.

 7 – Auteursrecht

Alle door Skyflight geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

 8 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Skyflight en worden niet beschikbaar gesteld.

9 – Copyright

Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Skyflight. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal.

In geval van copyright schending is Skyflight niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

10 – Camera materiaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het camera materiaal bij Skyflight. Dit copyright is wel verhandelbaar.

Tegen een vergoeding kan camera materiaal door Skyflight worden opgeslagen na editing,op HDD. Skyflight is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Skyflight naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

11 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Eerste herinnering: 20 dagen, geen extra kosten.
  2. Tweede herinnering: 30 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
  3. Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente.

De opnames worden uiterlijk 14 dagen na de opnames betaald. Indien er 1 bedrag bedrag wordt afgesproken voor opnames en editing, dan geld het als volgt: 50% van het factuur bedrag na 14 dagen (factuurdatum) te betalen, en andere 50% onmiddellijk na de editing of aflevering van de film. Uiterlijk wordt de 2de van 50% uiterlijk 30 dagen na de factuur datum betaald.

Indien de volledige factuur betaald is, wordt bij de aflevering het logo van Skyflight verwijderd van de video.

12 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.
De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

13 – Zelfstandigheid

Skyflight voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming.

 14 – Aansprakelijkheid

Skyflight is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

15 – Annuleringvoorwaarden

Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Skyflight werden gemaakt, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.

16 – Gebruik en Licentie

Het is de opdrachtgever verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:

  • Er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
  • De opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.

Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

17 – Bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Skyflight is het Belgisch recht van toepassing

Alleen de rechtbank van Antwerpen

 

Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen of het Vredegerecht te Antwerpen, eerste kanton, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van eiser en verweerder, territoriaal bevoegd zijn.